Menu
Info
  • +420 568 40 40 40obchod@ferrum-mb.cz

Všeobecné obchodní podmínky

FERRUM s.r.o.

Chelčického 260, 676 02 Moravské Budějovice, IČ 49968947, zapsané v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 13401

Dále uváděna zkráceně také jako FERRUM. Pokud není upřesněno jinak, je toto zkrácené označení platné pro všechny provozovny společnosti

 

1. Rozsah a platnost

1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností FERRUM s.r.o. a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti spol. FERRUM s.r.o., a to zejména na základě Smluv o spolupráci, případně kupních smluv a smluv o dílo, je-li jejich obsahem plnění spol. FERRUM s.r.o. pro tento třetí subjekt a/nebo došlo k odkazu na tyto VOP ve smlouvě uzavřené mezi spol. FERRUM s.r.o. (dále též jen FERRUM) a tímto třetím subjektem (dále též jen Zákazník).

1.2. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené smlouvy stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi FERRUM a Zákazníkem níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky. Podpisem smlouvy odkazující na VOP je FERRUM i Zákazník považují za nedílnou součást podepisované smlouvy. Je-li uzavíraným kontraktem smlouva rámcová nebo jiná obdobná smlouva upravující podmínky pro dílčí kontrakty uzavírané na jejím základě a/popřípadě ve smluvně určených mezích, považuje FERRUM i Zákazník tyto VOP za nedílnou součást jak smlouvy rámcové, tak i jednotlivých dílčích kontraktů na jejím základě uzavíraných, ledaže by si strany ujednaly jinak.

2. Vznik dílčí smlouvy

2.1. Dílčí smlouva, jejímž obsahem je plnění na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci, případně jiném obdobném kontraktu, vzniká přijetím a potvrzením závazné objednávky Zákazníka spol. FERRUM s.r.o., případně uzavřením písemné smlouvy mezi Zákazníkem a spol. FERRUM s.r.o.

2.2. V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění závazné objednávky Zákazníka vyznačí FERRUM tyto změny a odešle je Zákazníkovi k odsouhlasení. Smlouva v upraveném znění vznikne až doručením písemného potvrzení těchto změn ze strany Zákazníka společnosti FERRUM s.r.o., což je považováno za ofertu, která bude přijeta projevem vůle (potvrzením) FERRUM o přijetí upravené závazné objednávky.

2.3. Termíny plnění smlouvy jsou závazné při splnění platebních podmínek, smluvních podmínek a podmínek předvídaných těmito VOP.

2.4. Na základě takto uzavřených smluv FERRUM podle povahy závazku vyrobí, prodá, zhotoví, popřípadě provede jinou smluvně specifikovanou činnost, a dále převede vlastnictví k dílu či zboží, které bylo předmětem smlouvy, ve prospěch Zákazníka, a to ve sjednaném množství, termínu a za sjednanou cenu, přičemž je Zákazník povinen zboží odebrat a uhradit smluvní cenu v dohodnutém termínu splatnosti, případně dílo převzít a uhradit smluvní cenu ve sjednaném termínu splatnosti, popřípadě je povinen splnit svoji část závazku specifikovanou dílčí smlouvou.

2.5. Vystupuje-li FERRUM v pozici kupujícího a/nebo objednatele, popřípadě jiné obdobné pozici, je povinen Zákazník převést na FERRUM vlastnictví k předmětu smlouvy, tento předmět FERRUM předat, přičemž se FERRUM zavazuje uhradit sjednanou cenu.

3. Ceny a platební podmínky

3.1. Kupní ceny jsou určeny platnou cenovou nabídkou FERRUM, popřípadě dohodou stran. Stanovená cena povýšená o příslušnou DPH je pro obchodní případy, sjednané podle těchto obchodních podmínek, považována za cenu smluvní vč. DPH. V případě přenesené daňové povinnosti je stanovená cena cennou smluvní. Není-li v jednotlivých dílčích smlouvách sjednáno jinak, není v ceně zahrnuta doprava.

3.2. FERRUM a Zákazník si mohou dojednat úhradu části ceny zálohou; záloha bude hrazena na základě zálohové faktury vystavené FERRUM. Není-li v dílčí smlouvě uvedeno jinak, má se zato, že se FERRUM a Zákazník na vydání zálohové faktury dohodli. Nebude-li cena uhrazena zálohovou fakturou v plné výši, uhradí zbylou část ceny Zákazník na základě řádně vystaveného daňového dokladu v dohodnutém termínu splatnosti.

4. Dodání zboží

4.1. FERRUM je povinen dodat zboží kupujícímu pouze v případě, že Zákazník nemá vůči prodávajícímu žádné neuhrazené závazky po splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů. FERRUM si může vyhradit dodání zboží až po úplné úhradě ceny ze strany Zákazníka.

4.2. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem plnění FERRUM .

4.3. Je-li ve smlouvě místem plnění stanoveno odběrné místo u Zákazníka a z důvodů na straně Zákazníka nedojde ve sjednaném termínu k převzetí zboží, stává se nadále místem odběru FERRUM. FERRUM je v takovém případě oprávněno fakturovat náklady na dopravu do FERRUM, hradilo-li je FERRUM a dále náklady na skladování do dne, kdy dojde k převzetí zboží Zákazníkem.

4.4. Za den dodání zboží se považuje den, ve kterém FERRUM umožní Zákazníkovi nakládat se zbožím v místě plnění.

4.5. Zákazník je povinen odebrat zboží ze skladu ve sjednaném datu.

4.6. FERRUM zákazníkovi předá při předání zboží dodací list, expediční list, skladovou prodejku, které budou dokladem o převzetí zboží. V případě dodání zboží vč. dopravy FERRUM na sjednanou adresu je Zákazník povinen ve sjednané době dodání zboží zajistit osobní převzetí zboží, popřípadě převzetí zmocněnou osobou. K převzetí zboží od dopravce je povinen Zákazník předložit potvrzenou závaznou objednávku (smlouvu), případně doklad o zaplacení zálohy, popřípadě písemné zmocnění zástupce. V případě pochybností o předložených dokladech je oprávněn dopravce zboží nevydat a náklady spojené s takto provedeným marným pokusem o dodání zboží jdou k tíži Zákazníka.

4.7. Právem Zákazníka je zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li rozdíly v kvalitě nebo množství, poznamená tyto skutečnosti na Dodacím listě, expedičním listě a skladové prodejce. V případě převzetí zboží bez rozbalení a kontroly se Zákazník vystavuje nebezpečí, že pozdější reklamace zjevných vad nemusí být uznána za oprávněnou. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka dodáním zboží.

5. Výhrada vlastnického práva

5.1. FERRUM zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení.

6. Reklamace, odpovědnost za vady

6.1. FERRUM odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu

6.2. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce. V případě zjevných vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad o dodání zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží.

6.3. Oznámení reklamace je Zákazník povinen provést písemnou formou a musí obsahovat doklady osvědčující opodstatněnost reklamace nebo musí být potvrzené protokolem, sestaveným za účasti zástupce FERRUM. FERRUM nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na zboží vlastní přepravou, manipulací, montáží, skladováním apod. nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady a reklamace se uplatňují v jakékoli provozovně FERRUM.

6.4. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně od oznámení reklamace, až do jeho vyřešení, přičemž jakékoli disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit reklamaci, je bez předchozího souhlasu FERRUM nepřípustné. V případě zpracování reklamovaného zboží Zákazníkem před vyřešením reklamace právo na reklamaci zaniká.

6.5. FERRUM rozhodne o reklamaci do 30 dnů od jejich prokazatelného řádného oznámení Zákazníkem. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude Zákazníkovi přednostně bezplatně opraveno nebo vyměněno. FERRUM si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace.

6.6. Kupující je povinen reklamovat vady vždy písemně.

6.7. Není-li dohodnuto jinak, kupující ztratí nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží, pokud jej ani do 30 dnů od uznání reklamace nevrátí FERRUM ve stavu, v jakém jej obdržel.

6.8. Každá ze stran nese při vyřizování reklamace svoje náklady na vlastní účet.

7. Sankce

7.1. Nedojde-li k odebrání již vyrobené zakázky do 14 dnů od sjednaného termínu, případně ke zrušení již vyrobené zakázky, je FERRUM oprávněno požadovat smluvní pokutu v hodnotě 100% ceny neodebrané/zrušené objednávky.

7.2. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. FERRUM má v takovém případě nárok na úrok z prodlení v zákonem stanovené zákonné výši z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Vedle toho má FERRUM právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. FERRUM je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

7.1.1. Zákazník je v prodlení se zaplacením zálohy na cenu zboží

7.1.2. Zákazník je v prodlení s úhradou svých závazků vůči FERRUM

7.1.3. je-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zákazníkovi

7.1.4. je-li vůči Zákazníkovi zahájeno exekuční řízení

7.1.5. Zákazník je v prodlení s převzetím zboží

7.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti Zákazníka uhradit škodu ve formě vzniklých nákladů a ušlého zisku FERRUM, stejně tak se nedotýká povinnosti uhradit FERRUM smluvní pokutu.

7.3. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

8. Vyšší moc

8.1. Je-li prodlení s plněním FERRUM či Zákazníka způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (typicky přírodní kalamitou jako jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí, jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.) a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen Vyšší moc), není strana, která smlouvu pro Vyšší moc porušila, po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.

8.2. V případě Vyšší moci je strana, která se kvůli Vyšší moci ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy se existenci Vyšší moci dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla existenci Vyšší moci stižena.

8.3. Bude-li existence Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, kterou trvala Vyšší moc.

9. Ostatní ujednání

9.1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.2. V jednotlivých smlouvách lze sjednat jiné obchodní podmínky včetně těch, které zde nejsou výslovně upraveny, v pochybnostech však platí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

9.3. K řešení sporů, vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je místně příslušný soud podle adresy pobočky FERRUM, se kterou byla kupní smlouva uzavřena, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

9.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 8.11.2022